Branch Accomplishments

Deur: Gerhan Archer (Takvoorsitter) en André van der Merwe (Bestuurder: Tak- en Skietsake)

Lede spreek dikwels met goeie reg die mening uit dat die Presidentskietkompetisie (kliek hier vir die reëls) op die Bosveld- en Vlakteskietoefening te moeilik is en dat die toerusting (geweer/teleskoop) wat nodig is om te kan deelneem, te duur is.

 

By: Gerhan Archer (Branch chairperson) and André van der Merwe (Manager: Branch and Shooting Affairs)

Members often express the opinion, justifiably, that the President Shooting Competition (click here for the rules) on the Bushveld and Plains shooting exercises are too difficult and too expensive considering the equipment required (rifle/scope) to participate with.

Met die beperkings wat COVID-19 gedurende 2020 op SA Jagters se aktiwiteite op tak-, streek- en nasionale vlak geplaas het, kyk ons na ander maniere om kontak met lede te bewerkstellig. Tuinroete-tak was baie kreatief in die verband en het vanaf Aprilmaand elke maand ‘n baie suksesvolle aanlyn bestuursvergadering gehou. Hulle het besluit om dieselfde resep te gebruik vir hulle ledevergadering in Augustus om die heropening van hulle skietbaan met die lede te bespreek en te verduidelik hoe dit gaan plaasvind (gebaseer op die toestemming wat SA Jagters van die Minister van Sport, Kuns en Kultuur ontvang het).  

The restrictions that Covid-19 placed on SA Hunters’ activities at branch, regional and national level, encouraged the Association to find alternative methods to maintain contact with its members. The Garden Route Branch was very proactive and introduced successful monthly online management committee meetings since April. Subsequently, the branch used the same method for its member meetings in August to discuss the reopening of the shooting range and to explain the conditions of this move (based on the approval that SA Hunters obtained from the Minister of Sport, Art, and Culture).

Boere bewaar ons hulpbronne

Tydens die Kamdebootak se algemene jaarvergadering in September 2019, is daar besluit om plaaslike boere te ondersteun in hul stryd teen die voortslepende droogte. Boere is die eerste linie bewaarders van ons natuurlike hulpbronne en maak ‘n wesenlike bydra tot die beskerning van natuurlewe areas met geassosieerde wildpopulasies. As mense wat leef van die veld, stoei hul daagliks met die uitdagings van veranderende omgewingsfaktore soos onder andere droogte. Deur die ondersteuning van boere wat verantwoordelike hulpbronbestuur toepas, dra jagters by tot bewaring van die hulpbron waarvan ook hulle, jaarliks die voordele geniet as hul gaan jag.

Die SAJWV neem leiding in die bewaring van sukkulente en ander unieke plante in die droë noordweste.


In Suid-Afrika het die woord stroop of poaching, sinoniem geword met die slagting van renosters en die onwettige handel in renosterhoring. Weens ingryping deur bewaringsbewustes en die regering het die stropery mooi afgeneem (van 1 215 in 2014 tot 594 renosters in 2019). Dis goeie nuus, maar renosters is nie al wat gestroop word nie. Die onwettige handel in skaars en bedreigde plante en reptiele het geweldig toegeneem oor die laaste dekade. Dis veral ’n groot probleem as dit kom by die unieke en spesiaal aangepaste plante en diere van die semi-woestyngebiede soos die Namakwaland en die Richtersveld.

Riemland-tak in Bethlehem in die Oos-Vrystaat spits sy skietaktiwiteite toe op die hele gesin. Dié tak bied nie net ʼn maandelikse takskiet aan nie, maar ook gesinsdae wanneer pa, ma en die kinders hulle passie vir die skietkuns kan uitleef.

Toe Riemland-tak aanvanklik gestig is, was die fokus eerstens om mans as lede te werf. Mettertyd, het die bestuur besef dat ons gejaagde, bedrywige lewensstyl min ruimte laat vir kwaliteit gesinstydverdryf. Met slegs naweke oor vir gesintyd, het die tak besluit om geleentheid te skep waar gesinne saam aan skietaktiwiteite kan deelneem.

 

In 2015 het Riemland begin om sy eie klubhuis op te rig met die familie in gedagte en daarom is die fasiliteite by ons skietbaan onder die gesinsvriendelikste bane in die land. Ouers kan met vrymoedigheid selfs hulle klein kindertjies saambring sonder om ʼn groot pakkaas saam te ry.

Aanvanklik het Riemland se junioraktiwiteite effe traag ontwikkel omdat dit dikwels met skoolsportdae op Saterdae gebots het.

SAJWV Overberg tak se Droogtehulp Projek was die idee van Essie Esterhuyse en Frank Esterhuizen. Beide bestuurslede van Overberg tak. Hulle wou op ‘n wegbreek naweek twee bakkies vol mielies na boere in Sutherland neem. Dit was al-om bekend dat die droogte sy tol eis in die Wes- en Noord Kaap. Dorpe soos Sutherland en Fraserburg is weens hulle ligging ver van die hoofroetes af met die gevolg dat hulle min hulp kry van ander droogtehulp projekte.


Die nood is egter met ondersteuning van die voorsitter van die tak op daardie stadium, Justus Harmse, onder die aandag van die tak lede gebring en daar is in Oktober 2017 besluit om die SAJWV-Overberg Droogtehulp Projek van stapel te stuur. As jagters wat oor jare op ‘n verantwoordelike wyse op plase in die Sutherland distrik gejag het vir wildsvleis op die tafel, het hierdie jagters besluit om boere in die distrik te help om hul wild en vee aan die lewe te hou deur ‘n droogte tydperk wat al in sommige areas, meer as vyf jaar voortduur. Op van die plase het dit vyf jaar laas noemenswaardig gereën. Daar is vee en wild wat tans met die hand gevoer word aangesien hul van honger nie verder kan loop na voer of water nie. Hoewel die fokus aanvanklik was op bystand aan diere, het dit gou aan die lig gekom dat daar verskeie families is wat ook nie meer kos op die tafel het nie en die hulp is uitgebrei om ook aan verdienstelike gesinne, kos te voorsien.

The drought relief project of SAGHCA’s Overberg Branch started when Essie Esterhuyse and Frank Esterhuizen – both members of the management committee – wanted to deliver two bakkie loads of mealies to farmers in Sutherland. At that time, the drought in the Western and Northern Cape was taking its toll. Towns such as Sutherland and Fraserburg are remote and far away from main routes which place them out of reach from other drought relief programmes.

Former chairman, Justus Harmse, created awareness about the effects of the drought among members of the branch. In October 2017, they launched the SAHGCA Overberg Drought Relief Project. As hunters, these members hunt responsibly in the Sutherland district to put meat on the table. Therefore, it was a spontaneous decision to assist the farmers in the district that had been suffering from the drought for more than five years. Livestock and game weakened by the continuing drought can no longer walk and are being hand-fed. Initially, the focus was on helping the animals, but it became evident that many families could no longer feed themselves either. Therefore, the drought aid problem was expanded to help these families.

 

Die N17 naby Devon, tussen  Johannesburg en Ermelo is deur die Roofvoëlbewaringsgroep van die EWT geidentifiseer as ‘n kritiese area wat aandag moet geniet m.b.t. uilbewaring. Daar is bevind dat graan wat van vragmotors afval oppad na die silo’s, muise  lok, wat weer lei daartoe dat daar ‘n hoër konsentrasie uile  op daardie strook pad voorkom as in ander areas. Vier uilsoorte is op groot skaal (555 in 2 jaar) deur voertuie gedood op hierdie 30 km stuk pad. Daar is voorgestel dat ‘n “Uilrestourant” projek geloods moet word om uile weg te lok van die pad af. Die bewaringsgroep van Springboktak van SA Jagters het onderneem om die projek te aanvaar en uit te voer.


Die bewaringspan van Springboktak wat hierdie uilbewaringsprojek  nou al vir die afgelope tien jaar koördineer en dit ook uitgebrei het om ander uilbewaringsinisiatiewe in te sluit het gelei het daartoe dat al meer lede en selfs nie-lede betrokke begin raak het by bewaring. Die hele omgewing het as geheel noureeds ‘n sterk fokus op uilbewaring. Verskeie ander bewaringsinisiatiewe rondom uilbewaring is geloods, ook in ander provinsies en navorsingsprojekte  oor uile in die omgewing is reeds begin saam met UP.

Page 1 of 2