Shooting Articles

Taking aim at an animal for that important first shot when hunting, places a huge responsibility on the hunter to ensure a quick death with the first shot. Every hunting season, many animals are wounded because of poor shot placement! A lack of practical shooting skills among hunters is often the reason for wounded animals, causing unnecessary suffering

Die oomblik wat die jagter aanlê vir daardie belangrike eerste skoot op ʼn dier, rus daar ʼn groot verantwoordelikheid op sy skouers om ’n vinnige dood vir sy prooi te verseker met die eerste skoot. Baie diere word gekwes weens swak skootplasing. Praktiese skietvaardighede of die gebrek daaraan is dikwels die oorsaak van ’n gewonde dier wat onnodig ly.

Is expensive equipment your only guarantee of success during competitions?

SA Hunters’ shooting activities give members the opportunity to participate at branch, regional, national and eventually at international level. The shooting activities at branch level enable everyone to participate - especially as part of a family activity – whether it is at an informal or competitive level. Having fun is still the most important part of this activity. The shooting exercises comprise hunting-based exercises at animal targets; sport shooting exercises with a variety of firearms and targets; and a variety of fun shooting exercises designed by the branches of SA Hunters.

Is duur toerusting jou enigste waarborg vir sukses tydens skietkompetisies?

SA Jagters se skietaktiwiteite bied aan lede die geleentheid om op tak-, streek-, nasionale en uiteindelik ook op internasionale vlak te kan deelneem. Op takvlak is deelname vir almal bedoel (veral as gesinsaktiwiteit) hetsy informeel of op kompeterende vlak. Pret bly 'n belangrike komponent van hierdie aktiwiteite. Verder bestaan die skietoefeninge uit jaggebaseerde skietoefeninge op dierteikens; sportskietoefeninge met 'n verskeidenheid van wapentipes en teikens; en 'n verskeidenheid pretskietoefeninge wat SA Jagters takke self ontwikkel.

Kwelling van skieters

Lede van Kaapjag en van die SA Jaggeweer Skietvereniging (SAJSV) spreek geruime tyd al die kommer uit dat die formaat van die veldskiete, te wete vyf skote kort na mekaar en dertig skote per kompetisie, verwering van die lope van jaggewere kan versnel.  Versoeke is al ontvang om die formaat te verander, onder meer om die aantal skote te verminder, of om die tydsbeperkings te verwyder.  Die saak was ‘n besprekingspunt op die onlangse (16 Maart 2007) Algemene Jaarvergadering van die SAJSV.  Daar het ‘n lid aangevoer dat ‘n literatuur ondersoek wat hy oor die onderwerp gedoen het, aandui dat vuur tempos van die aard wat in veldskiet ter sprake is, nie ‘n beduidende invloed oploop lewe behoort te hê nie.  Die mening is met toejuiging ontvang, en die mosie om die formaat van die veldskiete aan te pas is eenparig verwerp.

Blootgestel aan die harde geluide van vuurwapen skote (wanneer jy jag of op ‘n skietbaan skiet) op ‘n deurlopende basis sal dit permanente skade aan jou gehoor veroorsaak indien jy nie voldoende voorsorg tref om jou gehoor te beskerm nie.

Wanneer ‘n persoon herhaaldelik blootgestel word aan klank vlakke van meer as 85 desibels (desibels is die maatstaf vir die meet van klank intensiteit), kan geleidelike gehoorskade by ‘n persoon begin intree {noise-induced hearing loss (NIHL)}.

Gehoorskade is ‘n geleidelike proses, nie dadelik waarneembaar nie en uiteindelik indien opgedoen, is dit onomkeerbaar met permanent gehoorverlies! Die spreekwoordelike “dief in die nag”!

Page 1 of 2