Ontstaan
Op 'n Saterdagoggend, 1 Oktober 1949, het 50 belangstellendes by die Nasionale Dieretuin in Pretoria byeengekom om 'n jagtersvereniging te stig. Gedurende hierdie tyd is wild in Suid- Afrika in groot getalle en feitlik onbeheerst uitgeskiet. 'n Jagtersvereniging kon 'n groot rol speel om 'n verandering te maak en gevolglik het bewaring deel geword van die toenmalige Transvaalse Jagtersvereniging se aktiwiteite. Die owerheid van die dag het die ontwikkeling gesteun en die administrateur van Transvaal was die beskermheer. Ander ere-lede was die provinsiale sekretaris, die goewerneur-generaal van Mosambiek, die nasionale minister van Lande, die nasionale adjunk-kommissaris van Polisie, die “konservator” van Fauna en Flora en die hoof van die Nasionale Dieretuin.

Die Vereniging het jaggeleenthede vir sy lede in die destydse Betsjoeanaland [nou Botswana], Angola en Mosambiek onderhandel. In 1957 het die Transvaalse Jagtersvereniging sy naam verander na die Suid- Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging. Die ledetal groei tot 286 met lede in Transvaal, Oranje Vrystaat, Natal, Kaap-provinsie, Suidwes-Afrika en Rhodesië.

Die Vereniging het onder andere donasies gemaak aan die Nasionale Parkeraad vir “Operation Rhino”, die Hongaarse noodlenigingsfonds, die Pietersburg Munisipaliteit se wildpark en die leerstoel in Natuurlewebestuur by die Universiteit van Pretoria.

Die ledetal het stelselmatig gegroei en met die Vereniging se sestigste bestaansjaar was daar 30 000 geregistreerde lede wat in meer as 69 takke georganiseer is. In 2015 het die Vereniging reeds meer as 38 500 opbetaalde lede wat landwyd in 74 takke verteenwoordig opgedeel is. Die SAJWV verleen ook steun aan twee takke van die Namibiese Jagters- en Wildbewaringsvereniging.

Doel en missie

Die hoofdoelstelling van die Vereniging is om die belange van jagters, sportskuts en wildboere in Suid-Afrika te bevorder en om uitnemende diens aan sy lede te lewer, deur:

 • Verantwoordelike jag as noodsaaklike deel van volhoubare benutting en bewaring van die natuur in Suid-Afrika te bevorder en uit te bou;
 • Verantwoordelike wapeneienaarskap binne die raamwerk van toepaslike wetgewing te promoveer;
 • ’n Positiewe beeld van jag en die jagter uit te dra;
 • Kennis van en liefde vir die natuur te bevorder, natuurbeskerming na te streef en ’n bewaringsgesindheid onder sy lede en die algemene publiek te ontwikkel;
 • Opleiding te verskaf in alle aspekte van die kultuur en etiek van jag, jagvaardighede en die gebruik van wettige jagtoerusting;
 • Navorsing in die jag- en bewaringsbedryf te onderneem of aan te moedig;
 • Volhoubare en bekostigbare skiet- jag- en bewaringsaktiwiteite vir sy lede daar te stel of te bevorder;
 • Volhoubare wildboerdery in pas met bewaringsbeginsels vir sy lede daar te stel of bevorder;
 • Met ander verenigings en organisasies (binne en buite Suid-Afrika) wat ooreenstemmende doelstellings het, saam te werk, goeie betrekkinge met hulle te handhaaf en eenstemmigheid in die jag- en bewaringsbedryf na te streef;
 • Konstruktief met owerheidsliggame en ander belanghebbende instansies te skakel en deel te neem aan hul raadplegings- en besluitnemingsprosesse;
 • Gemeenskaps- en ontwikkelingsprojekte wat aansluit by die doelstellings van die Vereniging, te onderneem of te ondersteun.

Gedragskode

Met diepe erkentlikheid teenoor die Opperwese, Skepper van alles wat lewe en met innige waardering vir die heelal in die volledige totaliteit daarvan, verbind ek my as jagter en as lid van die Suid Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging om:

 • Alle geskrewe en ongeskrewe jagwette en voorskrifte te eerbiedig en niks uit die natuur te neem waarop ek nie geregtig is nie;
 • Met deernis te jag en net uit die natuur te benut wat ek kan gebruik;
 • Fauna en flora, grond en water en die lewe wat dit versinnebeeld aktief te bewaar en met respek en liefde te bejeën;
 • My vuurwapen met kundigheid en oordeel te benut en met eerbied vir die lewe aan te wend en; om
 • Nederig te jag, my medejagter te respekteer en jag te bevorder en uit te bou.

Werksaamhede

SAJWV se aktiwiteite bestaan uit:

 • Administrasie van lede se lidmaatskapsake, rekeningkundige - en finansiële bestuur van die Vereniging en koördinering van tak- en streeksaktiwiteite;
 • Formulering van opleiding en opleiding van die Toegewyde Jagter en -Sportskut soos wat die wapenwetgewing vereis;
 • Hantering van die wetlike bepalings soos vereis vir die handhawing van Toegewyde Jagter- en -Sportskutstatus;
 • Inisiëring en bevordering van bewaring en bewaringsverwante aktiwiteite;
 • Bevordering van skiet en jag onder die jeug en die ondersteuning van belangstelling in die natuur;
 • Bevordering en organisering van skietkompetisies en die formulering van skietstandaarde en skietoefeninge;
 • Skakeling met die owerheid op verskeie vlakke ten opsigte van natuurbewaring en met die SAPD t.o.v. die toepassing van die wapenwetgewing;
 • Bevordering van jagaktiwiteite;
 • Aanbieding van die jaarlikse HuntEx vuurwapen- en jaguitstalling;
 • Uitgee van twee jagverwante tydskrifte – SA Jagter/SA Hunter en Man MAGNUM – saam met Media 24 as vennoot.
Filename Size
An Adobe Acrobat file Constitution Approved by Congress 2 November 2019 313.26 KB
An Adobe Acrobat file Grondwet Goedgekeur by Kongres 2 November 2019 440.7 KB
An Adobe Acrobat file Internal Rules Approved by Congress on 4 Nov 2017 321.9 KB
An Adobe Acrobat file Interne Reels Goedgekeur deur Kongres 4 November 2017 456.09 KB