About SA Hunters

Board Members

The Beginning

It was on a Saturday morning October 1, 1949 when 50 hunters formed a hunting association at the Pretoria Zoo. Back then, game was shot on an unbridled basis and a hunters’ association was seen to  play a role in changing the situation. From the start, conservation became part of the Transvaal Hunters’ Association’s agenda. The government of the time supported the idea with the then Adminstrator of Transvaal as the patron, and the Provincial Secretary, Governor General of Mozambique, Minister of Lands, Deputy Commissioner of Police, the Conservator of Fauna and Flora and the head of the National Parks Board as honorary members.

The Association obtained hunting opportunities in Bechuanaland [now Botswana], Angola and Mozambique for its members. During 1957 the Association changed its name to the South African Hunting and Game Conservation Association. Membership numbers increased to 286 with members in the Transvaal, Orange Free State, Natal, Cape Province, South West Africa and Rhodesia.

Donations were made to the National Parks Board for “Operation Rhino”, the Hungarian emergency relief fund, Pietersburg Municipality Game Park and Wildlife Management Chair at the University of Pretoria.

Membership numbers grew systematically and when the Association reached its sixtieth year it had more than 30 000 registered members with more than 69 branches.

Goal and Mission

The Association’s goal is to:

 • To promote sport shooting and hunting in South Africa and provide excellent service to its members.
 • To promote and build responsible hunting as an essential part of sustainable use and conservation
 • Establish and promote positive public image of sport shooters and hunters
 • To initiate and promote conservation and by doing so, contribute to our wild life heritage
 • Provide training in the culture and of responsible hunting, hunting skills and to better the ability of members in the use of hunting gear and through this improve the hunting and shooting skills of members
 • To promote and develop responsible fire arm ownership
 • To liaise with the Authorities and participate in the consultative and decision making processes to promote members’ interest

Code of Conduct

With a deep founded gratitude towards the Supreme Being and Creator of all living things and with an intense appreciation of the universe in its totality do I bind me as hunter and as member of the South African Hunters and Game Conservation Association to:

 • Respect  all the written and unwritten hunting laws and directives and not to remove anything from nature to which I am not entitled to
 • Hunt with compassion and to only remove from nature what I can use
 • Actively conserve the fauna and flora, soil of the earth, water and life and to act towards  what it symbolises, with love and respect
 • Use my fire arm skilfully and with good judgement and with respect towards life
 • Hunt with humbleness, to respect my fellow hunter and to promote and build hunting

Activities

The activities of SAHGCA are:

 • Administration of membership matters, bookkeeping and the financial management of the Association and coordinating branch and regional affairs
 • Formulating the training and the training of the Dedicated hunter and sport shot as per the applicable legislation
 • Managing the requirements necessary for maintaining the Dedicated hunting and sport shooting status in front of the law
 • Initiating and promoting conservation
 • Promote archery amongst the youth through NASP
 • Promote and organise shooting competitions and formulating shooting regulations
 • Liaison with the Government on nature conservation and SAPS in connection with the application of fire arm legislation
 • Promote hunting
 • HuntEx the annual hunters’ expo
Attached Documents:
FileFile size
Download this file (SAHGCA Constitution November 2014.pdf)SAHGCA Constitution November 2014.pdf154 Kb
Download this file (SAJWV Interne reëls November 2013.pdf)SAHGCA Internal Rules 2013787 Kb

Ontstaan

Op ‘n Saterdagoggend, 1 Oktober 1949, word ‘n jagtersvereniging in Pretoria se dieretuin in die teenwoordigheid van 50 belangstellendes  gestig.  Op daardie stadium word wild in Suid- Afrika in groot getalle en feitlik onbeheersd geskiet.  ‘n Jagtersvereniging kon ‘n groot rol speel om ‘n verandering teweeg te bring en bewaring word deel van die Transvaalse Jagtersvereniging se aktiwiteite.   Die owerheid steun die ontwikkeling en die Adminstrateur van Transvaal word die beskermheer met die Provinsiale Sekretaris, die Goewerneur-Generaal van Mosambiek, die Minister van Lande, die Adjunk Kommisaris van Polisie,  die “Konservator” van Fauna en Flora en die Hoof van die Nasionale Dieretuin as ere-lede.

Die Vereniging bekom jaggeleenthede in Betsjoeanaland [nou Botswana], Angola en Mosambiek vir lede en in 1957 word besluit om die naam te verander na die Suid- Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging .  Die ledetal het gegroei na 286 met lede in Transvaal, Oranje Vrystaat, Natal, Kaap-provinsie, Suid Wes Afrika en Rhodesië.

Die Vereniging maak skenkings aan die Nasionale Parkeraad vir “Operation Rhino”, die Hongaarse noodlenigingsfonds, die Pietersburg Munisipaliteit se wildpark en die leerstoel in Natuurlewebestuur by die Universiteit van Pretoria word met ‘n donasie ondersteun.

Die ledetal groei stelselmatig.  Teen die 60-jarige bestaan van SAJWV het die Vereniging meer as  30 000 geregistreerde lede wat in meer as 69 takke georganiseer is.


Doel en missie

Die Vereniging het ten doel om:

 • Jagters- en sportskiet belange in Suid Afrika te bevorder en uitnemende diens aan lede te lewer
 • Verantwoordelike jag as ‘n noodsaaklike deel van volhoubare benutting en bewaring te bevorder en uit te bou
 • ‘n Positiewe beeld van die jagter en sportskut te vestig en uit te bou
 • Bewaring te inisieer en te bevorder en so by te dra tot ons natuurlewe-erfenis en liefde vir die natuur te bevorder
 • Opleiding te verskaf in die kultuur en etiek van jag, jagvaardighede en behendigheid in die gebruik van jagtoerusting en so die jag- en skietvaardighede van lede te verbeter
 • Verantwoordelike vuurwapeneienaarskap te ontwikkel en te bevorder
 • Met die owerheid te skakel en deel te neem aan raadpleging- en besluitnemingsprosesse om sodoende die belange van lede te bevorder


Gedragskode

Met diepe erkentlikheid teenoor die Opperwese, Skepper van alles wat lewe en met innige waardering vir die heelal in die volledige totaliteit daarvan, verbind ek my as jagter en as lid van die Suid Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging om:

 • Alle geskrewe en ongeskrewe jagwette en voorskrkrifte te eerbiedig en niks uit die natuur te neem waarop ek nie geregtig is nie
 • Met deernis te jag en net uit die natuur te benut wat ek kan gebruik
 • Fauna en flora, grond en water en die lewe wat dit versinnebeeld aktief te bewaar en met respek en liefde te bejeen
 • My vuurwapen met kundigheid en oordeel te benut en met eerbied vir die lewe aan te wend en om
 • Nederig te jag, my medejagter te respekteer en jag te bevorder en uit te bou.


Werksaamhede

SAJWV se aktiwiteite bestaan uit:

 • Administrasie van lede se lidmaatskapsake, rekeningkundige - en finansiële bestuur van die Vereniging en koördinering van tak- en streeksaktiwiteite
 • Formulering van opleiding en opleiding van die Toegewydejagter en -sportskut soos deur die wapenwetgewing vereis word
 • Hantering van die wetlike bepalings soos vereis vir die handhawing van Toegewydejagter- en  -sportskutstatus
 • Inisiëring en bevordering van bewaring
 • Bevordering van boogskiet onder die jeug deur NASP
 • Bevordering en organisering van skietkompetisies en die formulering van skietstandaarde en tabelle
 • Skakeling met die owerheid ten opsigte van natuurbewaring en met die SAPD tov die toepassing van die wapenwetgewing
 • Bevordering van jagaktiwiteite
 • Aanbieding van die jaarlikse HuntEx expo