Other (11)

03 October 2017

Die Kongres het in 2016 goedkeuring verleen dat die ivoor uit Nico van Rooyen se erflating gebruik kan word om messe en juwele te vervaardig, ten einde die ivoor te gebruik eerder as om dit te laat vergaan omdat dit nie in ideale omstandighede gestoor kan word nie.

Na ‘n proses van besluitname deur die Raad en Uitgebreide Raad is die ivoor nou opgesny en die eerste messe is gemaak en beskikbaar vir bestelling. Van die afvalstukke ivoor sal juwele vervaardig en verkoop word deur ‘n aangewese juwelier wat dit in samewerking met SA Jagters sal doen.

Hierdie is ‘n unieke gelentheid om ‘n mes te bekom waarvan die hef van ivoor sal wees wat uit die versameling van Nico van Rooyen kom. Dit sal sekerlik nie goedkoop wees nie maar die mes is bedoel om ‘n versamelstuk te wees.

Daar sal ‘n beperkte reeks messe gemaak word omdat die beskikbare ivoor beperk is. Die eerste reeks sal die Nico van Rooyen Doctari reeks messe wees wat ‘n eie unieke verhaal het. Daar sal slges 150 messe in hierdie reeks gemaak word en elke mes sal genommer wees, beide op die mes sowel as op die kassie. Hierdie messe sal beskikbaar wees teen R 5 500,00 elk en sal vervaardig en versend word na die lid sodra die bestelling geplaas en die geld in die rekening van SA Jagters oorgeplaas is.

Indien u een van hierdie messe wil bestel doen die volgende: Plaas die bedrag van R 5 500 oor na die rekening van SA Jagters by ABSA met die rekeningnommer 01443990077. Takkode 632005 en gerbruik die volgende verwysing: Mes en u Selfoonnommer. Stuur asseblief ‘n bewys van die betaling na admin@sahunt.co.za

Die genommerde mes sal op ‘n eerste bestel eerste gelewer basis aan u versend word tesame met die permit om die ivoor wettig te besit.

Read more...
10 July 2017

BESTEL SO: Bel 087-740-1077 | SMS "bos" na 31069 | e-pos intekenare@media24.com

Read more...
22 June 2017

SA Jagters het op Vrydag 9 Junie 2017 vir die eerste keer in die geskiedenis ‘n Gholfdag gehou. Hierdie dag is gehou met die uitsluitlike doel om geld in te samel vir die Regshulpfonds van SA Jagters. Op ‘n koue Vrydagoggend het 120 spelers om 11h30 tegelyk afgeslaan op die gholfbaan van Wingate Park Country Club in Pretoria.

Read more...

22 June 2017

SA Jagters het weer eens vanjaar by HuntEx Gauteng gehou te Gallagher Estate teen die einde van April ‘n spesiale poging aangewend om nuwe lede te werf en ons lidmaatskap uit te behou. Soortgelyke fokus is ook geplaas op die behou van bestaande lede en ‘n groot aantal lede het tydens hierdie geleentheid ook hulle lidmaatskap kom hernu en ledegeld betaal vir die volgende jaar.

Read more...
18 April 2017

SA Hunters’ Court Application affects all legal Firearm Owners

The South African Hunters and Game Conservation Association’s (SA Hunters) court application against the Minister of Police about the renewal of firearm licences will be heard in the North Gauteng High Court on 25 and 26 April.

SA Hunters’ court application deals with the constitutionality of the actions by the SAPS and the Central Firearm Registry (CFR) regarding the renewal of firearm licences. The Association’s legal action followed on SAPS’ directive to police stations in February 2016, instructing firearm owners whose firearm licences had expired, to hand in their firearms at their nearest police station for destruction.

In terms of Section 24 of the Firearms Control Act (Act 60 of 2000 as amended) firearm owners must renew firearm licences that had been issued since 2006. Such a renewal application must be submitted at least 90 days before the licence expires. However, the Act does not allow SAPS to make decisions regarding the surrendering and destruction of firearms because of late licence renewal applications.

It is estimated that 190 000 firearm licences had expired since 2011 and for which no renewal applications have been submitted. Most of these firearms are handguns that were acquired for self-defence purposes for which a licence is only valid for five years.

SA Hunters CEO, Fred Camphor, said most of these firearm owners simply forgot to renew their licences. “They are not criminals and did not use these firearms in criminal acts. They just forgot to renew their licences in the same way people sometimes forget to renew their drivers’ licences or motor vehicle licences. In these instances, the person renews the licence and pays an administrative fine without having to surrender his motor vehicle.”

Since 2011, SAPS accepted each licence renewal applications that had been submitted (even five years after they had expired). These applications were processed and renewal licences were issued providing the applicant met the required criteria. There are thousands of examples.

In February 2016, this situation changed when the acting police commissioner instructed police stations not to accept any late renewal applications for firearm licences. In addition, police had to inform applicants that they were in illegal possession of a firearm and should surrender their firearms at their nearest police station.

SA Hunters believes the police’s action is illegal and brought the court application to amend the Act and correct the shortcomings. If SA Hunters succeeds with its application, all firearm owners in South African will benefit and not only its 40 000 members.

Any person or organisation interested in assisting SA Hunters in this matter can do so by making a donation to the SA Hunters Legal Aid Fund: Absa Bank, Branch: 632005, Account No: 9134305406.

Contact the SA Hunters Head Office in 012 808 9300 should you be interested in the court annexures

Read more...
18 April 2017

SA Jagters se Hofaansoek raak alle Vuurwapeneienaars

Die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SA Jagters) se hofaansoek teen die Minister van Polisie oor die hernuwing van vuurwapenlisensies word op 25 en 26 April in die Noord-Gautengse Hooggeregshof aangehoor.

In beginsel, handel SA Jagters se hofaansoek oor die grondwetlikheid van die Polisie en die Sentrale Vuurwapenregister (SVR) se standpunt oor die hernuwing van vuurwapenlisensies. Dit volg nadat die SAPD sedert Februarie 2016 vuurwapeneienaars wie se lisensies reeds verval het, opdrag gee om hulle vuurwapens by die naaste polisiestasie in te handig vir vernietiging.

Artikel 24 van die Wet op die Beheer van Vuurwapens, Wet 60 van 2000 soos gewysig, bepaal dat vuurwapeneienaars alle vuurwapenlisensies wat sedert 2006 uitgereik is, moet hernu. 'n Hernuwingsaansoek moet minstens 90 dae voordat die lisensie verval, ingedien word. Die Wet maak egter nie spesifiek voorsiening vir die Polisie om 'n besluit te mag neem oor die indiening en vernietiging van vuurwapens nie.

Sedert 2011, het ongeveer 175 000 vuurwapenlisensies reeds verval waarvoor hernuwingsaansoeke nie ingedien is nie. Die meeste van hierdie wapens is handwapens wat vir selfverdediging aangeskaf word en waarvoor die lisensies slegs vir vyf jaar geldig is.

Fred Camphor, uitvoerende hoof van SA Jagters, sê hierdie vuurwapeneienaars het eenvoudig net vergeet dat die lisensies verval het. “Hierdie mense is nie kriminele nie en die wapens is ook nooit nie vir misdaad aangewend nie. Hulle het doodgewoon vergeet om die lisensies te hernu, net soos wat baie van ons soms vergeet om voertuiglisensies en bestuurderslisensies wat ook 'n beperkte leeftyd het, te hernu. In hierdie gevalle hernu 'n persoon die betrokke lisensie en 'n betaal 'n administratiewe boete sonder om van sy motor hoef afstand te doen.

Sedert 2011 het die Polisie elke lisensie-aansoek wat hulle laat ontvang het (selfs so lank as 5 jaar nadat die lisensie verval het), geprosesseer en die lisensie hernu indien die eienaar aan die vereistes voldoen het. Daar is duisende voorbeelde hiervan.

Die situasie het verander in Februarie 2016 toe die waarnemende kommissaris van Polisie alle polisiestasies opdrag gegee om geen laat aansoeke vir die hernuwing van 'n wapenlisensie te aanvaar nie. Verder moet hulle die aansoeker inlig dat hy/sy onwettig in besit is van die wapen en dit by die Polisie moet inhandig.

SA Jagters is van mening dat hierdie optrede van die Polisie onwettig is en het 'n hofaansoek gebring om die Wet te wysig en die leemtes in die Wet reg te stel. Indien SA Jagters se hofaansoek slaag, sal baie Suid-Afrikaanse vuurwapeneienaars hierby baat vind, en nie net die 40 000 lede van dié Vereniging nie.

Enige persoon of instansie wat SA Jagters in hierdie hofaansoek wil ondersteun, kan dit doen deur ‘n donasie tot die SA Jagters Regshulp Fonds te maak: ABSA Bank, Tak: 632005, Rekening: 9134305406

Kontak die SA Jagters Hoofkantoor indien sou belangstel in die hof aansoek aanhansels

Read more...
01 March 2017

Die kursus in die jag van gevaarlike wild is 'n gesamentlike inisiatief van die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging en die Wildlife College.

Die kursus bied aan toegewyde jagters die unieke geleentheid om teoretiese kennis oor die jag van gevaarlike wild en praktiese vaardigheid in groot 5-gebied op te doen.

Dr. Kevin Robertson, ook bekend as Doctari, skrywer van verskeie gesaghebbende publikasies oor skootplasing waaronder The Perfect Shot is die hoof van die afdeling.

Die kursus fokus hoofsaaklik op die jag van die groot vyf en word in die Kruger Nasionale Park en die Wildlife College naby die Orpen-hek aangebied. In hierdie stadium word daar hoofsaaklik gefokus op die jag van olifante en buffels. Pieter Nell is die olifantspesialis en dr. Robertson is die buffel-kenner. Gawie Lindeque help met die logistiek.

Die skietvaardigheid fokus ook op die korrekte skootplasing onder verskillende omstandighede.

Lewensgrootte anatomies-korrekte teikens van die spesies word vir die praktiese skiettoets in die veld gebruik. Die hoogtepunt van die kursus is die simulasiejagsessies wanneer kursusgangers lewendige diere in die veld bekruip tot binne jagbare afstand.Die enigste verskil is dat 'n laser die jaggeweer vervang waarmee die “jagter” sy skoot plasing aandui. Dit maak van hierdie kursus 'n baie unieke ervaring en van onskatbare waarde vir die potensiële grootwildjagter.

Kyk gerus na die video: https://www.youtube.com/watch?v=KHWSDpnxP-k

LET WEL: BELANGSTELLENDES MOET OOR SAJWV TOEGEWYDE JAGTER STATUS BESKIK ASOOK HULLE EIE TENT BRING

Die kursus beplanning vir 2017 is gedoen en die volgende datums is beskikbaar:

DATUMS: (SLEGS 6 STUDENTE PER DATUM) (R4000 per persoon) (Buffel en Olifant)
[Aankoms die middag van kursus en vertrek weer in die middag na kursus voltooi is]

1. 24 tot 27 August 2017  6 x plekke oop (Bring eie tent)
2. 31 Augustus tot 3 September 2017 5 x plekke oop (Bring eie tent)
3. 21 tot 24 September 2017 5 x plekke oop (Bring eie tent)

Vir die bespreking benodig ons asseblief die volgende inligting: liesel@sahunt.co.za

  • Naam en van
  • Lidnommer
  • Toegewyde Jagters nommer
  • Kontaknommer
  • Datum wat u graag sal wil bespreek
  • Ingevulde Registrasie Vorm
  • ID Afskrif
  • Betalingsbewys

Let op dat betalings met bespreking gedoen word.
 
SAJWV  Bankbesonderhede:
(Lid nr en “WILDLIFE” as verwysing. Stuur bewys aan liesel@sahunt.co.za)       

S A Jagters ABSA                    
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 0144 399 00 77


Read more...
22 February 2017

Doel
Insamel van fondse vir die SA Jagters Regshulpfonds, by ‘n prettige geleentheid waar SA Jagters homself en sy Borge sal bekendstel en bemark.

Formaat
Vierbal Alliansie (beste twee tellings geld)

Plek
Wingate Park Country Klub, Pretoria

Afslaantyd
11h30

Inskrywingsfooi
R 4 000,00 per Vierbal. Vir hierdie inskrywingsfooi kry elke speler ‘n geskenkpak wat ‘n Black Knight gholfhemp en pet insluit, verversings op die baan, verversings by die halfweghuis en ‘n aandete.

Pryse
Verskeie pryse beskikbaar vir spelers, sowel as ‘n reeks ander pryse sal beskikbaar gemaak word. Soos ons die pryse ontvang sal meer inligting aan u verskaf word.

Verder Beskikbaar  

Borg ‘n Putjie

U kan vir R 5 000,00 ook ‘n putjie borg waarvoor u in elk geval ‘n vierbal sal kan inskryf. (Dit kos u slegs R 1 000,00 meer). Vir die borgskap kan u by die putjie u eie bemarkingsmateriaal versprei en ook ‘n banier uitstal.

Borg Pryse
U kan vir ons pryse borg vir die dag vir spelers. Omdat dit ‘n vierbal kompetisie is word u versoek om telkens 4 identiese pryse te skenk sodat al 4 die lede van die span dieselfde prys ontvang.

Spesifieke Pryse
U kan ook spesifieke pryse borg soos byvoorbeeld “naaste aan die pen” op ‘n gegewe putjie en “die langste dryf” op ‘n spesifieke putjie. Gesels asseblief hieroor met ons.

Hoofborg
Vir ‘n bydrae van R 60 000, kan u die hele dag borg. Hiervoor kan u by die klubhuis u baniere vertoon, tydens die aandete ‘n kort geleentheid kry om paar woorde aan gaste oor te dra, en erkenning kry by alle geleenthede waar SA Jagters hierdie Gholfdag sal bekendstel, onder ander in advertensies, skrywes aan alle lede en by die Gholfdag self.

Sou ‘n enkele Hoofborg die dag borg sal hy toegelaat word om vier Vierballe gratis in te skryf vir die dag se gholf

Medeborg
Sou SA Jagters nie daarin kan slaag om ‘n enkele borg vir die dag te kry kan daar ooreengekom word om twee verskillende borge te akkommodeer as medeborge, elk vir n bedrag van R 30 000,00 U sal soortgelyke blootstelling kry as die Hoofborg maar sal moet aanvaar dat ‘n ander organisasie saam met u as medeborg ook dieselfde geleenthede sal kry.

Die twee Medeborge sal elkeen twee Vierballe gratis kan inskryf op die Gholfdag.

Veiling
Tydens die ete die aand sal ‘n veiling aangebied word van memorabilia en ander items wat geborg word. Ons wil ook vriendelik versoek dat u vir ons geskenke borg wat by die veiling die aand aangebied kan word. Iets soos ‘n jaggeleentheid ‘n mooi geweer, teleskoop, verkyker of kamera sal baie welkom wees en ons help om die Regshulpfonds van SA Jagters se koffers so bietjie te vul om die koste van die Hofaansoek te kan dra.

Golfday Information

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file SA Hunters Golfday 2017 Entry Form 758.88 KB 2017-02-22

Read more...
21 February 2017

Teen hierdie tyd is dit reeds redelik wyd bekend dat SA Jagters besluit het om ‘n hofaansoek te bring teen die Minister van Polisie oor die hernuwing van Vuurwapenlisensies.

Artikel 24 van Wet 60 van 2000 soos gewysig bepaal dat alle “nuwe lisensies” wat sedert 2006 uitgereik is hernu moet word. Hierdie hernuwingsaansoek moet ingevolge die Wet ingehandig word minstens 90 dae voordat die bestaande lisensie verval.

In beginsel handel die hofaansoek met die grondwetlikheid van die Polisie en die Sentrale Vuurwapenregister se standpunt dat waar ‘n lisensie verval het en daar nie betyds ‘n aansoek om hernuwing van die lisensie ingedien is nie, die wapen ingehandig moet word by die naaste polisiestasie vir vernietiging.

Die Wet maak in sigself geen spesifieke voorsiening vir so ‘n besluit nie en magtig die Polisie ook nie om so ‘n besluit te neem nie.

Sedert 2011 het ongeveer 175 000 of dalk reeds meer vuurwapenlisensies reeds verval en is daar nie aansoek vir hernuwing van hierdie lisensies ingedien nie. Die meeste van hierdie wapens is handwapens, aangesien die lisensie vir ‘n selfverdedigingswapen, wat bykans uitsluitlik handwapens is, slegs vir 5 jaar geldig is. Dit het grootliks gebeur omdat eienaars van hierdie vuurwapens doodgewoon vergeet dat die lisensies verval en nie gereeld aandag gee aan die lisensie wat ‘n beperkte leeftyd het, en die vervaldatum daarvan nie.

Hierdie wapeneienaars is geensins kriminele nie, hulle het geen kwade bedoelings gehad nie en het doodgewoon vergeet van die hernuwing van die lisensie. Net so is die wapens ook nie in enige kriminele optrede gebruik nie en is daar geen kwade bedoelings met die wapens nie.

Dit gebeur gereeld dat mense vergeet van die vervaldatums van voertuiglisensies en bestuurderslisensies wat elkeen ook ‘n beperkte leeftyd het. In hierdie gevalle word die lisensie hernu indien die persoon ‘n administratiewe boete betaal en word die individu nie van sy eiendom (die motor) ontneem nie.

Verder het die Polisie en die SVR sedert 2011 elke lisensieaansoek wat laat ontvang is, selfs so lank as 5 jaar nadat die lisensie verval het, ontvang, prosesseer en die lisensie hernu, indien die eienaar aan die gestelde vereistes voldoen. Daar is letterlik duisende gevalle waar sulke laat aansoeke vir hernuwing van lisensies aanvaar is en die hernuwings van die lisensies uitgereik is.

In Februarie 2016 het die waarnemende Kommissaris van Polisie egter ‘n instruksie uitgereik aan alle polisiestasies om geen laat aansoek vir die hernuwing van ‘n wapenlisensie in ontvangs te neem nie en om die betrokke aansoeker in te lig dat hy/sy onwettig in besit van die wapen is. In opdrag van die waarnemende Kommissaris word die wapeneienaar dan ingelig dat die wapen by die Polisie ingehandig moet word.

SA Jagters is van mening dat hierdie optrede van die Polisie nie wettig kan wees nie en het daarom besluit om die Hofaansoek te bring in ‘n poging om die Wet gewysig te kry om die leemtes in die Wet reg te stel. Die hofaansoek is voorberei, geliasseer en die hofstukke op die onderskeie partye beteken en die Hooggeregshof in Noord Gauteng (Pretoria) sal hierdie aansoek aanhoor op 25 en 26 April 2017.

Die koste van hierdie Hofaansoek is uiteraard baie groot en word ten volle gedra deur SA Jagters en die lede van die Vereniging. Uiteraard sal elke wapeneienaar van wie ‘n lisensie reeds verval het of nog gaan verval bevoordeel word indie SA Jagters ‘n gunstige uitspraak sou kry in die Hofaansoek.

SA Jagters wil daarom ook ‘n geleentheid skep vir alle wapeneienaars om by te dra tot die koste van die Hofaansoek waaruit hulle in alle geval bevoordeel kan word. SA Jagters wil egter nie bloot net bakhand by die publiek gaan bedel nie maar het eerder besluit om die insameling van bydraes to hulle Regshulpfonds te doen by wyse van ‘n kompetisie waar elke persoon wat ‘n bydrae maak tot die Regshulpfonds die kans staan om in ‘n gelukkige trekking een van ‘n aantal moontlike groot pryse te wen.

Om dit maklik te maak om ‘n bydrae te maak tot die Regshulpfonds van SA Jagters kan u ‘n bydrae maak deur ‘n bedrag in te betaal in die rekening van die Regshulpfonds. Vir elke R 100 of veelvoude van R 100 wat inbetaal word sal daar vir die persoon ‘n elektroniese kaartjie geskep word in ‘n trekking waarin een van ‘n aantal groot pryse gewen kan word. Die trekking sal gedoen die namiddag van 26 April 2017 na die Hofsaak aangehoor is.

Bydraes kan gedoen word deur bedrae in veelvoude van R 100 elektronies oor te plaas na die bankrekening van SA Jagters se Regshulpfonds en slegs die letter K en u selfoonnommer as verwysing te verskaf.

SA Jagters sal die trekking doen en die gelukkige wenners van die pryse dan skakel deur die selfoonnommer te gebruik om die wenners van die pryse in te lig.

Bank ABSA
Takkode 632005
Rekeningnommer 9134305406
Verwysing K + selfoonnommer (slegs u selfoonnommer)

 

Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za