Membership Information

Lidmaatskap Inligting

Why become a member of SAHGCA?

SAHGCA, better known as SA Hunters, was established in 1949, making it the oldest hunting and conservation association in South Africa that looks after the collective interests of conservationists, hunters, sport shooters and firearm owners.
 

Waarom 'n lid van SAJWV?  
 
SAJWV, beter bekend as SA Jagters, is in 1949 gevestig. Dit maak die vereniging die oudste jag en wildbewarings vereniging in Suid Afrika, wat na die gemene belange van die natuurbewaarder, jagter, sportskut en vuurwapeneienaar  omsien.
 

Fees valid July 2018 – June 2019 (Unless otherwise stated, membership is renewable annually)

  Ordinary member (age 26 to 64) * R 860.00
  Ordinary member (age 18 to 25) * R 450.00
  Family member (spouse of main member) R 180.00
  Junior member (once-off payment until   member's 18th birthday) R 180.00
  Student member (full-time student or   learner)* R 350.00
  Senior member (older than 65) * R 340.00
  Foreign member (year fee) *
R 850.00
  Life member* R 18,000.00
*SA HUNTER Magazine included  

Fooie geldig vanaf Julie 2018 – Junie 2019 (Behalwe waar anders aangedui, is lidmaatskap gelde jaarliks hernubaar)

  Gewonelid (ouderdom van 26 tot 64) * R 860.00
  Gewonelid (ouderdom van 18 tot 25) * R 450.00
  Gesinslid (eggenoot van Hooflid) R 180.00
  Junior lid (eenmalige bedrag tot met lid se   18de verjaarsdag) R 180.00
  Studentelid (voltydse student of leerders) * R 350.00
  Senior lid (ouderdom van 65 en ouer) * R 340.00
  Buitelandse Lid (jaarfooi) *
R 850.00
  Lewenslangelid * R 18,000.00
*SA Jagter tydskrif ingesluit  
Page 1 of 2