Jagregulasies Opgesom

Die jag van veerwild (voëls) en haarwild (diere) word in elkeen van die nege Provinsies in RSA gereguleer deur ‘n stel jagregulasies wat jaarliks hersien en voor die begin van die jagseisoen amptelik afgekondig behoort te word in die amptelike provinsiale koerant. Die oorkoepelende bedoeling van die Jagregulasies is uiteindelik om die bronne te beskerm en gebruik te reguleer op so ‘n wyse dat die bron van wild beskerm word vir voortgesette gebruik oor verloop van tyd.

Die feit dat die regulasies materieel verskil vir elkeen van die provinsies, dat die jagseisoene tussen provinsies verskil, dat sommige provinsies uiters laks is en hulle regulasies vir geruime tyd nie hersien en publiseer het nie, en dat daar soms verskillende beperkings van jaar tot jaar geld in dieselfde Provinsie, en selfs verskillende beperkings tussen verskillende distrikte in dieselfde Provinsie geld, maak dit baie moeilik vir enige jagter om op enige gegewe stadium presies te weet wat van hom verwag en vereis word ten opsigte van die jagwetgewing van toepassing in enige Provinsie.

Daar is egter ‘n paar beginsels wat van hulp kan wees as die jagter navraag doen daaroor en ek gaan die artikel doelbewus hiermee begin.


Jagseisoene
Die algemene begrip is dat die jagseisoen die maande van die jaar insluit wat nie ‘n “r” in het nie, dus Mei, Junie, Julie en Augustus. Daar moet egter gelet word daarop dat die jagseisoen in enige gegewe Provinsie kan verskil hiervan en dat daar selfs vir verskillende spesies wild en voëls verskillende jagseisoene in een Provinsie mag wees en ook dat daar self in distrikte binne Provinsies verskille kan wees vir verskillende spesies wild en voëls en dat daar selfs verskillende jagseisoene vir manlike en vroulike diere mag wees.


Permitte en Lisensies
In alle Provinsies word ‘n permit en/of ‘n lisensie vereis om te kan jag. Daardie permit en/of lisensie skryf die terme en voorwaardes voor waaronder die jagter in die betrokke Provinsie mag jag. Indien die jagter gaan jag op ‘n “vrygestelde plaas” dan is dit in sommige Provinsies nie nodig om ‘n jagpermit of lisensie te bekom nie terwyl dit in ander Provinsies weer wel nodig is om die lisensie of permit te bekom selfs al het die eienaar vrystelling van die regulasies vir sekere spesies.


Waar word Lisensies en Permitte Bekom?

Waar kan permitte en lisensies om te jag bekom word. Weer eens verskil dit van Provinsie tot Provinsie. Die mees algemene antwoord is dat waar daar ‘n kantoor van ‘n staatsveearts beskikbaar is die betrokke Provinsie se permit of lisensie by die staatsveearts bekom kan word. In sommige gevalle word die permitte of lisensies by Landdroskantore beskikbaar gestel, in ander gevalle by Poskantore en in ander gevalle by wapenwinkels en/of verenigings. In die geval van enkele provinsies word hierdie lisensies en/of permitte elektronies uitgereik.


Toestemmingsbriewe

In alle Provinsies en in alle gevalle het die jagter ‘n toestemmingsbrief van die grondeienaar of sy verteenwoordiger nodig om te mag jag op die betrokke grond en in die meeste gevalle behoort sodanige toestemmingsbrief ook aan die jagter toestemming te verleen om die vleis van gejagte diere te vervoer na sy woning.

Neem kennis daarvan dat geen vleis van sekere wildsoorte (vlakvarke en bosvarke byvoorbeeld) vervoer mag word sonder ‘n spesiale permit daarvoor uitgereik vir elke enkele karkas wat vervoer word nie. Net so mag vleis van spleethoewige diere (diere met twee kloutjies aan elke poot) nie vervoer word uit sekere gebiede sonder dat dit spesiaal behandel of gekook is nie. Hier is die beste voorbeeld die endemiese bek en klouseer gebiede. Geen rou vleis van spleethoewige diere mag uit hierdie gebiede vervoer word sonder dat dit gaargemaak is nie.


Vrystelling al dan nie?

Grondeienaars in elke provinsie kan aansoek doen by die betrokke departement wat verantwoordelikheid het vir Omgewingsake in die betrokke Provinsie (dit is verskillende departemente in verskillende Provinsies) om vrygestel te word van die jagregulasies van toepassing in die betrokke Provinsie. Die benaming van hierdie vrystelling verskil tussen Provinsies en dit is belangrik om dit te weet. In sommige Provinsies word dit ‘n Vrystellingspermit genoem terwyl dit in ander Provinsies ‘n Sertifikaat van Voldoende Omheining genoem word.

Sou die grondeienaar aansoek gedoen het en so ‘n permit aan hom of haar uitgereik wees dan beteken dit dat op die betrokke grond, die grondeienaar vrygestel is van die Provinsie se jagregulasies slegs ten opsigte van die spesies van wild wat op die permit gemeld word.


Getalbeperkings

Alhoewel dit vir haarwild nie dikwels voorkom nie is daar tog gevalle waar daar beperkings geplaas word op die getal wild wat per dag of selfs in ‘n seisoen of selfs op ‘n sekere oppervlakte gejag mag word.

‘n Klassieke voorbeeld hiervan is nou met die erge droogte waar die Ooskaap Provinsie ernstige beperkings plaas op die getal koedoes wat gejag mag word en dat daar selfs sekere distrikte is waar doodgewoon geen koedoes gejag mag word nie. In ander distrikte is daar beperkings op die getal bulle en koeie wat gejag mag word en selfs ook verskillende jagseisoene vir bulle en koeie.


In die geval van veerwild is dit egter algemeen bekend dat daar beperkings geplaas word op die getal voëls van sekere spesies wat per dag gejag mag word. Hierdie getalbeperkings of “bag limits” soos dit in Engels bekendstaan kan verskil van distrik tot distrik en van Provinsie tot Provinsie.


Wat beteken dit alles?

Die lang en die kort van die bostaande inligting, is dat enige jagter as deel van sye/haar voorbereiding vir jag doodgewoon ‘n hele reeks vrae behoort te vra om seker te maak dat hy/sy voldoen an die vereistes gestel in die jagregulasies van die betrokke Provinsie. Nadat hy/sy besluit het wat en waar hy/sy wil jag behoort die volgende vrae leiding te gee aan die individu.

  1. Is die plaas waarop ek wil jag vrygestel van die jagregulasies ten opsigte van die spesie wild wat ek wil jag?
  2. Wanneer is die gereguleerde jagseisoen in die Provinsie vir die wild wat ek wil jag?
  3. Is daar verskille vir manlike en vroulike diere ten opsigte van die jagseisoen en enige getalbeperkings?
  4. Sal ek steeds ‘n toestemmingsbrief van die grondeienaar nodig hê om te kan jag?
  5. Sal die eienaar se toestemmingsbrief genoegsaam wees om my in staat te stel om die vleis na my woning te vervoer?
  6. Sal ek bo en behalwe die eienaar se toestemmingsbrief steeds nog ‘n jagpermit of jaglisensie nodig hê en waar kan ek so ‘n permit of lisensie bekom?
  7. Sal ek vleis kan vervoer uit die betrokke distrik, moet dit op enige wyse behandel of gekook word en het ek afsonderlike permit daarvoor nodig?


Teen die agtergrond van die bostaande kan die belangrikste kenmerke vir elkeen van die Provinsies waar die meeste gejag word soos volg opgesom word.


Limpopo:
Vrygestelde plaas sonder Lisensie jag vir spesies gelys op vrystellingsertifikaat, varkvleis vervoer permit vereis, spesiale Bek-en-klou permit waar van toepassing, Veerwild vereis ʼn jaglisensie in die oop seisoen op alle plase, Kransduif val onder gewone wild en benodig jaglisensie.


Mpumalanga:
Vrygestelde plaas sonder Lisensie jag vir spesies gelys op vrystellingsertifikaat, varkvleis vervoer permit vereis, spesiale Bek-en-klou permit waar van toepassing Veerwild vereis ʼn jaglisensie in die oop seisoen op alle plase, Kransduif val onder gewone wild en benodig jaglisensie.


Kwazulu Natal:
Altyd in besit wees van ʼn jaglisensie, varkvleis vervoer permit vereis, Jaglisensie benodig vir gewone wild (Tarentaal, Geelbekeend, Kolgans) Kransduif nie geklassifiseer as gewone wild en jagter benodig slegs skriftelike toestemming van die grondeienaar.


Noordwes:
Vrygestelde plaas sonder Lisensie jag vir spesies gelys op vrystellingsertifikaat, varkvleis vervoer permit vereis, Veerwild vereis ʼn jaglisensie in die oop seisoen op alle plase, Kransduif val onder gewone wild en benodig jaglisensie.


Noordkaap:
 Vrygestelde plaas sonder Lisensie jag vir spesies gelys op vrystellingsertifikaat. Meeste duiwe geklassifiseer as gewone wild en jagter benodig ʼn lisensie.


Vrystaat:
Altyd in besit wees van ʼn jaglisensie, Veerwild vereis ʼn jaglisensie in die oop seisoen op alle plase, Kransduif nie geklassifiseer as gewone wild nie en slegs skriftelike toestemming van die grondeienaar nodig.


Ooskaap:
Altyd in besit wees van ʼn jaglisensie, Veerwild benodig altyd ʼn jaglisensie (Duiwe ingesluit)


Weskaap:
  Altyd in besit wees van ʼn jaglisensie, meeste duiwe geklassifiseer as gewone wild en benodig ʼn jaglisensie.


Gauteng:
Vrygestelde plaas sonder Lisensie jag vir spesies gelys op vrystellingsertifikaat Veerwild vereis ʼn jaglisensie in die oop seisoen op alle plase. Kransduif val onder gewone wild en benodig jaglisensie.Lisensies/Permitte kan op die volgende plekke bekom word:


Limpopo: 
Modimolle (014) 717 3567, Mokopane (015) 491 8010, Lephalale (014) 763 2886, Tzaneen (015) 307 1195, Klaserie (015) 793 2471, Musina (015) 534 3235, Polokwane (015) 290 7173/5


Gauteng:
SA Jagters Hoofkantoor (net voëls) (012) 808 9300, Bewaringskantore (011) 240 3043 of (012) 316 1638


Noordwes:
aanlyn by https://nw.nipas.co.za


Mpumalanga:
  SA Jagters Hoofkantoor (net voëls) (012) 808 9300 Ermelo (017) 819 2827, Middelburg (013) 282 8674, Lydenburg (013) 235 2571/ 072 993 3715, Nelspruit (013) 759 5300, SA Jagters Hoofkantoor (net voëls) (012) 808 9300


Vrystaat:
aanlyn by www.eservices.gov.za  SA Jagters Hoofkantoor (012) 808 9300, Kobus Harmse (Kroonstad) 082 651 2836, Bloemfontein (051) 400 9526 en meeste Reservate in die Vrystaat


Kwazulu-Natal:
SA Jagters Hoofkantoor (012) 808 9300, Ezemvelo KZN Wildlife (033) 845 1654, Meeste Vuurwapenhandelaars


Noord-Kaap:
By enige poskantoor in die Noordkaap, asook Poskantore in Vryburg, Potchefstroom, Bloemfontein, Beaufort-Wes, Vanrhynsdorp, Bellville, Malmesbury, Worcester, Laingsburg, Prince Albert en Middelburg (Oos-Kaap). In Pretoria by die volgende Poskantore: Centurion, Lynnwood, Montanapark en Brooklyn Square. In Johannesburg by die volgende Poskantore: Rivonia, Sandton, Isando, Edenvale, Kemptonpark en Halfway House


Oos-Kaap:
SA Jagters Hoofkantoor (voëls en wild) (012) 808 9300, Port Elizabeth (041) 508 5803, Jeffreysbaai (042) 292 0339, Graaf-Reinet (049) 892 3755, Grahamstad (046) 622 7216, Oos Londen (043) 707 4068, Aliwal Noord (051) 633 2901, Mthatha (047) 531 1191, Matatiele (039) 256 3200, Queenstown (045( 808 4016.


Weskaap:
Aanlyn by https://www.capenature.co.za/permits/hunting-permits-2/, SA Jagters Hoofkantoor (Voëls en Wild) (012) 808 9300 en by die volgende Cape Nature kantore: George (044) 802 5300, Porterville (022) 931 2900, Robertson (023) 625 1621, Onrus (028) 314 0062, Kaapstad (021) 483 0000, Oudtshoorn (044) 203 6300 en die Hoofkantoor in Bridgetown (Kaapstad) 087 087 9262

 

SA Jagters
Inyathi Park
PO Box/Posbus 1952
Montanapark 0159
Tel:+27 (0) 12 808 9300